Garantivillkor

1. Garantin gäller för

Företag eller privatperson som köpt begagnad reservdel av Rackstad Bil & Delar

2. Garantinivåer

R-garanti: Garantitid 12 månader eller 10.000 mil, vilket som först uppnås. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden. I- och urmontering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer, dock max 850 kr/tim.
A-garanti: Garantitid 3 månader. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden. I- och urmontering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer, dock max 850 kr/tim.
B-garanti: Garantitid 3 månader. Delen ersätts med likvärdig del eller krediteras. I och urmontering ersätts ej.
C-garanti: Kunden informeras om delens status. Returrätt inom 10 dagar då delen krediteras. I- och urmontering ersätts ej. På C-garanti står kunden för fraktkostnader.

3. Garantin gäller enligt följande

3.1 Garantinivån framgår av säljdokumenten med beteckningarna R, A, B eller C.
3.2 R-garantin gäller från och med fakturadatum och 12 månader framåt eller 10.000 mil, vilket som först uppnås.
3.3 Garantin ersätter defekt reservdel med annan fungerande begagnad reservdel eller eventuella reparationskostnader.
3.4 Garantin ersätter även arbetskostnad för i- och urmontering.
3.5 Garantin ersätter det faktiska beloppet och har ingen självrisk.
3.6 Köparen är skyldig att informera sig som vilken garanti som gäller den inköpta produkten.
3.7 Garantin följer köparen. Gäller endast vid uppvisande av kvitto eller faktura. 3.8 Reservdel utbytt under garantitiden förlänger inte den totala garantitiden.
3.9 Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
3.10 Garantin ersätter inte följdskador som uppkommit i samband med felaktig eller defekt reservdel.
3.11 Garantin för drivlinor gäller endast huvudenheten, ej kringutrustning så som pumpar, elhärvor etc.

4. Garantin ersätter följande

Rackstad Bil & Delar fullföljer garantiåtagandet genom att ersätta köparen av begagnad reservdel för de skäliga och rimliga kostnader, enligt nedan, som uppkommer genom att reservdelens funktion helt eller delvis går förlorad under garantins giltighetstid. Vid skada ersätter garantin alternativt:

  • reparation av köpt begagnad reservdel.
  • utbyte av reservdel till annan begagnad reservdel samt arbetskostnaden för detta.
    -ersättning av faktiskt köpbelopp.

5. Ersättningsbelopp

Maximal ersättning är inköpspriset för den inköpta reservdelen, arbetskostnaden (ioch urmontering av reservdel) enligt tillverkarens gällande tidverk, beräknad på max 850 SEK/tim exkl moms samt ersättning för de vätskor (så som te.x olja) som förbrukades vid i- och urmontering. Observera att tid för demontering av påbyggnationer och kringutrustning ej ersätts.

6. Självrisk

Ingen självrisk.

7. Åtgärder av skada

7.1​ Skada skall alltid anmälas innan någon form av åtgärd eller felavhjälpning inleds. Detta sker per tele 0570 – 332 40 eller info@rackstad.com
7.2​ Vid skada skall köparen av reservdelen förse garantigivaren med de handlingar som garantigivaren anser sig behöva för att korrekt kunna bedöma rätten till ersättning, som t ex relevanta fakturor, information om fordonet på vilken reservdelen är monterad, utdrag från färdskrivare etc.
7.3​ Kostnaden för felavhjälpning skall regleras enligt instruktion som erhålls i samband med att åtgärden godkänns av garantigivaren.

8. Undantag

Garantigivaren utbetalar ej ersättning om skadan direkt eller indirekt har samband med:
8.1​ att delens ursprung är okänt eller att den ej uppfyller samtliga kriterierna i punkt 3.
8.2​ att delen skadats genom yttre påverkan.
8.3​ arbetskostnader som utförts av privatperson eller verkstad som ej accepterar garantigivarens regelverk för garantier.
8.4​ att det mottagande fordonets identitet och mätarställning ej rapporterats i samband med att delen monterades samt vid reklamation.
8.5​ att felavhjälpning påbörjats innan godkännande från garantigivare erhållits.
8.6​ att delen har hanterats ovarsamt och/eller ej monterats på ett fackmannamässigt sätt.
8.7​ felaktigheter i diagnos, montering eller någon form av följdskador i samband med det aktuella fordonet eller reservdelen.
8.8​ att den felaktiga delen ej sparats för en inspektion av garantigivarens representanter.
8.9​ att det mottagande fordonet används för tävlingsändamål och/eller överbelastats.
8.10​ att den felaktiga delen ej är spårbar med serienummer eller dylikt.
8.11​ att funktionskontroll och inspektion ej genomförts vid ett större komponentbyte t ex oljenivå och smörjningsfunktion, tryck och temperaturer, transmissionsremmar eller kedjor alternativt olika typer av förspänningsanordningar etc.
8.12​ att fordonet inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service eller inspektioner ej utförts vid rätt tid eller körsträcka.
8.13​ att delen byggts om eller ändrats, tex trimning.
8.14​ att mottagande fordon varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan. 8.15​ att mottagande fordon vanvårdats.
8.16​ att mottagande fordon genomgått en förändring eller att reservdel inte är avsedd för det fordonet den monterats i.
8.17​ skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd service eller reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat detta.
8.18​ skador orsakade av krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

9. Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor, övriga transmissionsdelar samt elektronik.

9.1 Motor
Vid montering motor:
Byt samtliga filter. Fyll på olja, den typ tillverkaren rekommenderar. Montera nya tätningar. Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej. Kontrollera samt byt kamremsdrivning om detta inte dokumenterats vid köpet. Kontrollera kylare, läckage. Byt termostat vid behov. I de fall medsända instruktioner finns måste dessa följas.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning​.
Att notera: ​Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock. Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.
9.2 Växellåda/Automatlåda
Vid montering av växellåda:
Fyll på olja, den typ tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage. Montera nya tätningar. Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej. Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning etc. Rengör oljekylare. Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
9.3​ ​Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.
Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt). Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.
9.4 Elektronik
Garanti gäller ej för motor- och växellådselektronik. För övrig elektronik gäller
B- garanti.
9.5​ ​Som fel betraktas inte:

  • de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
  • normal förslitning.
  • fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs​ ​av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.

10. Allmänna avtalsbestämmelser

10.1​ ​Tillämpbar lag
Är garantitagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av garantigivaren genom att kontakt tas med denne, för adress se punkt 10. För denna garanti gäller i övrigt svensk lag. Tvist angående avtalet eller ersättning skall prövas av svensk domstol.
10.2​ ​Preskription
Den som vill göra anspråk på garantiersättning förlorar sin rätt, om denne inte väcker talan vid domstol mot garantigivaren inom tre år från det att kännedom om att anspråket kunde göras gällande erhållits.

11. Garantigivare

Rackstad Bil & Delar AB
Rackstad Skogslunds gård
671 92 Arvika
Orgnr: 556365-1073
Telefon: +46 (0)570 332 40
jonas@rackstad.com